Skeppsgossekasernen / Former Cabin boy regiment

Beskrivning

Kasern & skollokal för skeppsgossekåren.

"Sedan slutet av 1500-talet vet man att det funnits pojkar ombord på svenska flottans fartyg och av erfarenhet kände man till att dessa pojkar med åren blev duktiga sjömän.

Under slutet av 1600-talet skedde en markant upprustning av den svenska flottan. En örlogsbas anlades i Karlskrona, nya fartyg byggdes och båtsmanshållet utökades. Man önskade också att på andra sätt än genom indelningsverket utbilda och kontraktsanställa manskap samt lägre officerare. Sålunda satte man 1685 upp skeppsgossekåren som förlades i Karlskrona, men den första rullan över skeppsgossar är från 1677.

Lägsta antagningsålder till skeppsgossekåren var den första tiden 8 år. 1848 höjdes åldern till 13 år (förutom de skeppsgossar som gick musikutbildning där 8 år fortsatte att gälla som lägsta ålder). 1899 bestämdes den lägsta åldern till 15 år.

När en skeppsgosse hade blivit 18 år blev han så kallad karlskriven, vilket innebar att han lämnade skeppsgossekåren och blev matros i örlogsflottan och kontraktsbunden på sex år.

Vanligtvis blev söner till örlogssjömän skeppsgossar. I skeppsgossekåren fanns även en filantropisk sida genom att den också tog emot fattiga och föräldralösa barn"

Källa: Wikipedia

Since the late 1500:s it is known that there have been cabin boys aboard the Swedish navy ships and by experience these boys over the years became skilled sailors.

In the late 1600:s, there was a significant upgrading of the Swedish Navy. A naval base was established in Karlskrona , new ships were built and the number of bosuns expanded.
The navy also in other ways than through allotment training and contract wanted to hire manpower and lower officers. Thus in 1685 the cabin boy corps was placed in Karlskrona, but the first known list of cabin boys are from 1677.

The Minimum admission age of the cabin boy corps was at first 8 years. 1848 the age was raised to 13 years (except for those cabin boys who trained as musicians where the minimum ages of eight still applied ).

1899 it was determined that the minimum age would be raised to 15 years. When the boys turned 18, they left the cabin boy Corps and became a skilled sailor in the navy, contracted for a period of six years.

Typically the sons of skilled sailors became cabin boys.
The cabin boy corps also displayed a philanthropic side by receiving poor and orphans.

Foto: J.Nordensson

Kortfakta

Typ: Regementsmiljö/Former Regiment
Byggnadsår: Ca. 1870
År i bruk: Ca. 1878-1939
Latitude: 56.157128684451024
Longitude: 15.584539164614398
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan