Batteri Ellenabben / Battery

Beskrivning

Pjäsen är monterad i ett pansartorn, med ammunitionsdurk minst 5 meter under marknivån.

Sedan början av 1970-talet är tornet försett med en stenliknande maskeringshuv av glasfiber, vilket gör den betydligt svårare att se. Pjäsplatsen har även en markfastsättningsgaffel som eldröret vilar i när det inte används, vilket minskar risken för skador från övertryck och markskakningar orsakade av kärnladdningsexplosioner.

När pjäsen inte används förses eldröret med ett glasfiberskydd kallat "krokodilen" för att förbättra maskeringen.

Tornpjäs 7,5/57 är en halvautomatisk luftkyld artilleripjäs med vertikal kilmekanism och homogent eldrör försett med krutgasejektor. Den använder enhetspatroner som matas från en under markytan belägen ammunitionsdurk med hjälp av en hiss. Denna matas med ammunition för hand genom att patroner stoppas in i en revolvermekanism i hissens nedre del.

Laddningen av pjäsen är halvautomatisk och sker genom att laddaren med handkraft manövrerar ett handtag varvid patronen automatiskt bringas till rätt vinkel, matas in i patronläget och kilen stängs. Tomhylsor skjuts ut bakåt och faller genom ett rör som leder ner i ett träklätt rum i närheten ammunitionsdurken.

Normal bemanning för en pjäs är 7 man varav 3 (pjäschef tillika sidriktare, höjdriktare, laddare) befinner sig i tornet och resterande 4 (ammunitionsbefäl, magasinfyllare och 2 st ammunitionslangare) betjänar ammunitionsdurken. Till detta kommer personal för mätstationer, ledning/samband, tross/sjukvård och närskydd (markstridsförband).


The gun is mounted in an armored turret with the magazine situated at least 5 meters below ground. The turret is usually fitted with a fiberglass camouflage hood called ”The Crocodile”, making it hard to spot for the untrained eye. Another distinct feature is the fork which the barrel rests in when the gun is not active. This was done to reduce ground shockwave effects from nuclear weapons. When not used the barrel is fitted with a fiberglass cover for camouflage.

7,5/57 is an air-cooled semi-automatic gun with a vertically sliding breech block and a monoblock barrel fitted with a fume extractor. It uses fixed ammunition which is fed from a magazine below the gun by means of an elevator. Loading of the elevator as well as the gun is by hand, but the elevator bottom features a revolving drum which acts as a buffer. Spent cartridges are ejected into a pipe arrangement and slide downwards to a room opposite to the magazine. Normally, each gun is served by 7 men with 3 in the turret itself (gun captain, traverse operator and elevation operator) and 4 ammunition handlers in the magazine. Additional crew is needed for the ranging stations, command center, galley and for close-in protection.


Foto: M. Fyhr

Kortfakta

Typ: Batteri / Battery
Byggnadsår: 1972
År i bruk: 1972-2000
Latitude: 56.10247741929722
Longitude: 15.554943919181824
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan