Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol28/11/wxaphl938ebherb/fortsweden.com/public_html/includes/functions.php on line 531

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol28/11/wxaphl938ebherb/fortsweden.com/public_html/includes/functions.php on line 532

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol28/11/wxaphl938ebherb/fortsweden.com/public_html/includes/functions.php on line 537
Fortsweden - Karlskrona
 
KategorierRSS
Inom artilleriet ett antal artilleripjäser eller raketer som är uppställda tillsammans och som genom samordad eld avfyras mot ett givet mål. Ordet Batteri kommer av franska batterie, av battre, att slå.
Område avgränsat av olika kombinationer av murar, jordvallar, vallgravar, och/eller palissader samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna, torn- och/eller husgrunder m.m.
Eldledningspalts är en vanligtvis dold och skyddad plats där aktiviteten att leda eld med artilleri och robotar utförs. Med detta menas att ange mål, beordra eld och vid behov ge order för att flytta elden om den inte ligger rätt. Eldledning är också ett vardagligt namn för en utrustning (eldledningssystem) som räknar ut bland annat hur artilleripjäser skall rikta för att träffa rätt i målet.
Fort, typ av befästning. Ordet används framför allt för koloniala utposter. Men det kan även beteckna berganläggningar som var för sig inte är så imponerande men tillsammans bildar en fästning. Exempelvis så utgjordes huvuddelen av både Vabergets fästning och Bodens fästning av ett antal fort insprängda i urberget.
Det bevarade ursprungliga örlogsvarvet i Karlskrona med torrdockor, stapelbäddar och kölsträckningsplatser
Ett kastell är ett mindre fästningsverk, borg eller slott, vars befälhavare på medeltiden ofta benämndes kastellan (motsv. slottshövitsman eller borgfogde). Kastell kan också benämnas citadell.
Härifrån leddes striden för ett batteri eller liknande.
Se även eldledningsplats.
Ett kruthus är en byggnad anpassad för lagring av ammunition och krut. Kruthusen låg avskilda från andra hus och bodar för att minska riskerna för antändning och explosion.
En kustradarstation var en ytradar hade som syfte att övervaka ett större stycke vatten. Ofta hade radarinstallationen en relativt lång räckvidd men saknade höjdradar då ytspaning av naturen inte kräver någon höjdangivelse.
Luftvärn definieras som "alla åtgärder med syfte att eliminera eller reducera effektiviteten i fientliga luftaktioner". Detta inkluderar markbaserade och luftbaserade vapensystem, associerade sensorsystem, kringliggande arrangemang samt passiva åtgärder. Syftet kan bland annat vara att skydda flotta, infanteri eller flygvapen i en konflikt. För de flesta nationer har den huvudsakliga uppgiften för luftvärn varit att försvara hemlandet.
Militära tekniska enheter som understödde krigsförbandens förmåga att lösa ställda uppgifter vad gällde materialunderhåll, ammuntionsförsörjning och tekniskt systemstöd.
Utlösningen av minor i vissa fall utlagada redan i fredstid som styrbara mineringar - sk minlinjer - styrs från en minstation där man kan utlösa dem manuellt eller ställa in dem så att de detonerar när ett fientligt fartyg passerar över dem.
Museum över svunnen militär verksamhet.
Bevarade byggnader och anläggningar - platser för militär utbildning och verksamhet - ofta konverterat till tex småföretagande eller skolverksamhet.
En skans är en fast punkt i en äldre typ av befäst fältställning. Den så kallade fältskansen var den viktigaste typen. Man skilde mellan slutna fältskansar (redutter, stjärnskansar, bastionsskansar, korsskansar) och öppna skansar, det vill säga öppna i ryggsidan (halvredutter, flescher och lynetter). Halvslutna fältskansar hade ett svagare bröstvärn eller endast en palissad som rygglinje
Uppställningsplats för olika typer av strålkastare som använts för belysning av mål på havet under lång tid och i Sverige 1902-1998, dvs under hela den tid vi hade kustartilleri.

Under andra världskriget användes strålkastare även för belysning av luftmål främst hos luftvärnstrupperna.
Ett stridsvärn är en mindre befästning som i stridsverksamhet skall underlätta eldgivning, observation eller stridsledning. Stridsvärn är den korrekta svenska benämningen, utomlands heter anläggningen ofta bunker.
Oklassificerade eller oidentiferade militära konstruktioner eller anläggningar