PlatserRSS
Den sista kvarvarande av i 1683 års befästningsplans tänkta större antal bastioner med syfte att ingående i en ring med raka murar kring örlogsbasen effektivt försvara densamma mot angrepp såväl från land som hav. Dock tröt finanserna och i 1694 års plan skiljdes hamnen och varvet från den civila...
Ellenabben 2 (Nya Ellenabben) på Aspö i Karlskrona är ett så kallat seriebatteri. Under åren 1960 till 1975 byggdes totalt 30 batterier av denna typ, med 7,5 cm kanoner, längs Sveriges kuster. Ellenabben 2 är det enda av dessa som föreslås för bevarande. Ellenabben var en av de senast byggda, de...
Tornet uppfördes under åren 1857-63 på skäret Godnatt, som är obetydligt större än byggnaden. Befästningstornet skulle ingå i den inre befästningsringen utanför örlogsstaden Karlskrona. Tornet på Godnatt utgör tillsammans med Kurrh...
Den lilla befästningen Smörasken/Havsfrun/Lusasken uppfördes i början av 1700-talet och var tänkt som slutpunkt för en befästningsslinje som utgick från Söderstierna, det sistnämnda idag beläget inne på Örlogsbasens område. Källa: RAÄ
Amiralitetsklockstapeln uppfördes omkring år 1699 och var från början Karlskronavarvets vällingklocka, tänkt att effektivisera arbetet på varvet genom att ange tiden för arbetet. Klockstapeln ligger mitt i Amiralitetsparken i den sluttning där man en gång tänkt uppföra stenkyrkan som skulle ersä...
Kustspaningsradarstationen (KSRR) på Aspö, med kodnamnet Gruvan, byggdes 1953 och var till 1970 Karlskrona skärgårds viktigaste spaningsorgan, men användes ända till 1992. Det är en bergrumsanläggning i två plan där det undre planet användes av brigadstaben. Inredning och utrustning är till stora...
Marinmuseum i Karlskrona är ett statligt museum med inriktning på Sveriges sjöförsvar och här berättas den svenska marinens historia. Grunden till museet lades redan 1752 när kung Adolf Fredrik instiftade flottans modellkammare där man främst samlade de skeppsmodeller som framställdes av varje fa...
"Museet för Rörligt Kustartilleri" visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmateriel. Idag omfattar samlingen i princip samtlig materiel som funnits vid det rörliga kustartilleriet. Här kan du titta och känna på pjäser, robotar, fordon, luftvärn, eldlednings- och samban...
Strålkastarplats vid Olsång. Mounting point for search light Foto: P. Steneld
Strålkastarplats för m/37 - m/38 150cm strålkastare, byggd 1944 och avsedd för Västra Hästholmen . Olika typer av strålkastare har använts för belysning av mål på havet under lång tid och i Sverige 1902-1998, dvs under hel...
Föreställ dig att du kommer in i en stor hall av stål och betong. Framför dig tornar HMS Neptun upp sig. En intakt svensk ubåt från kalla kriget. Du kan gå ombord, känna, lukta och lyssna i en miljö som tidigare varit stängd och förbjuden. Bredvid ligger Hajen 1. Svenska flottans allra första ub...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...