PlatserRSS
Den sk sjukvårdstunneln i anslutning till det gamla förläggningsområdet Aspö Mad är en bergförlagt skyddsrum med två ingångar. Skyddsrummet är avsett för ca 200 personer och längst in i anläggningen finns 2-3 rum reserverade för sjukvård. The military medical tu...
Försvarsmakten har använt Basareholmen sedan 1680-talet då staden Karlskrona och örlogsvarvet tillkom. När skyddet för den nya staden och varvet byggdes, etablerades Schröder skans på ön. Efter en svår brand i Karlskrona på 1790-talet flyttades den eldkänsliga verksamheten med krut ut från örlog...
De äldsta delarna av Kungshall är bastionen från 1680-talet och den byggdes enligt Dahlberghs och Stuarts ursprungliga befästningsplan för Karlskrona. Vid den tiden var Kungshall en egen holme, fristående från Stumholmen. Bastion Kungshall fungerade som befästning för Karlskrona i ett sekel. Salu...
Öppen pjäsbrunn för 30,5 cm kusthaubits m/16. Detta är den kraftigaste pjäs som någonsin använts inom försvarsmakten. Pjäsen vägde svindlande 135 ton, och projektilerna 386 kg styck. Som längst kunde pjäsen skjuta 20 km, och projektilbanan nådde maximalt 11100 m höjd. Ortsbefolkningen berättar a...
Batteri Bollösund anlades 1904 och är beläget på Aspös västra strand i höjd med försänkningen mellan Aspö och Bollöarna och utgjordes av fyra 57 mm pjäser modellår 1889. Bestyckningen bestod från början av rörliga kanoner. Fasta kanoner tillfördes i samband med första världskriget. Vid andra vä...
Batteri Djupasund var från början bestyckat med 3 stycken rörliga 57 mm kanon M/89 vilka 1914 ersattes med tre stycken 57 mm Kanon M/95. Därtill fanns vid anläggningen en rörlig 60 cm strålkastare. Djupasund är systerfort till batt...
Pjäsen är monterad i ett pansartorn, med ammunitionsdurk minst 5 meter under marknivån. Sedan början av 1970-talet är tornet försett med en stenliknande maskeringshuv av glasfiber, vilket gör den betydligt svårare att se. Pjäsplatsen har även en markfastsättningsgaffel som eldröret vilar i när ...
Batteriet anlades med början 1927 söder om Drottningskär och bestod av tre 12 cm pjäser modellår 1894 i bunker, vilket innebar en begränsad skjutsektor. Samtliga pjäser hade ursprungligen varit placerade ombord på fartyg i f...
Jutuddens batteri på Aspö består av tre pjäser i täckta betongvärn, en mätstation och en stenbrygga. Batteriet anlades under andra världskriget för att försvara den fasta mineringen av huvudinloppet till Karlskrona mellan Aspö och Kungsholmen. Bestyckningen var tre 57 mm kanoner flyttade hit f...
Fd. kommandoplats för batteri Killeberget. Foto: P. Steneld
Ett batteri om tre pjäser med 12 cm kanon modell 1894, batteri Killeberget, började anläggas 1928. En fjärde pjäsplats tillkom under åren 1930-1935 Pjäserna var placerade i en så kallad öppen brunn, vilket medgav skjutning horisonten runt. Batteriet tog ur organisationen 1955,men de fyra 12 cm k...
Det svåra batteriet bestyckat med 4 x 15 cm M/42 kanoner spelade 1981 en mycket viktig roll under grundstötningen av U-137 i Gåsefjärden vid Torumskär. Det var från denna pjäs (1:pjäs batteri TÖ) som man för första gången sedan 2:världskriget utförde en kontrollskjutning med stridsammunition (st...
Kommandoplatsen placerad mellan de två pjäsplatserna med ingjutna stenar för att bryta konturer. Foto: P. Steneld
Detta var ett lätt spärrbatteri med 2st. 57mm kanoner modell 1889. Från början var kanonerna grupperade i öppen brunn, men senare byggdes riktiga pjäsvärn med skjutsektor på ca 120 grader. Batteriet ligger endast 150 meter från batteri Killeberget, så man förstår lätt att de hade lite olika upp...
Mycket ovanligt öppet batterivärn för två 10,5 cm rörliga kustartilleripjäser. Pjäsplatsens huvudsakliga uppgift var att ge flankerande skydd sydvart längs kusten mot Kristianopel. Anläggningen består av två stycken flygskyddade pjäsbunkrar och en mindre bunker som tros fungerat som ledningsplats...
Fd.befolkningsskyddsrum för ca 500 personer med direktanslutning till huvudtunnelsystemet som går ända upp till de fd underjordiska anläggningarna vid Stortorget. Anläggningen plomberades ca 2010 Fakta: Bergtäckning 5-7 meter, spännvidd 6,5 meter. Tunnelvolym 677 kbm, och en nettogolvyta på 39...
Ellenabbens fort, också kallat Gamla Ellenabben, var klart 1904. Det byggdes som ett sammanhängande sänkschakt i vilket väggar gjöts och murades och övervälvdes av betong. Någon har liknat fortet vid ett fast pansarskepp med långsidan mot Karlskronas inlopp. Fortet var till 1935 bestyckat med tr...
Kungsholms fort utgjorde ett av låsen till Karlskrona på sin ö strax utanför staden och försvarade flotta, hamn och varv. Fortet har varit längst oavbrutet bemannat i världen, men det har aldrig avlossats något skott mot inkräktare. Kungsholms Fort som i dag är en del av världsarvet, är ett av d...
När KA 2 sattes upp 1902 övertogs uppgifter, personal, materiel med mera från Kongl Carlskrona Artillerikår och Flottans fasta minförsvar. Artillerikårens första kompani hade Västra Hästholmen på sin lott och vidare fanns på fortet sedan början på 1890-talet en tänd- och syftstation för en fast...
1942 beställdes 9 st tunga 21cm rörliga pjäser från Tjeckiska Skodaverken. Dessa pjäser var egentligen mer flyttbara än rörliga och transporterade i 3 delar där varje del vägde mellan 15 och 17 ton, själva grupperingen av en pjäs tog drygt 1 timme från marschläge till eldberedd pjäs. Man lät förb...
Järnvägstunnel byggd i slutet av artonhundratalet för transport av ammunition och förnödenheter till Örlogsbasen. Tunneln är åttahundra meter lång, och är förmodligen det första byggnadsverk i Sverige som sprängts med hjälp av Alfred Nobels Dynamit. Arkitekturen kring tunnelns mynningar är blända...
Ksp-värn anlagt för att se ut som del av den ursprungliga stadsmuren från 1600-talet. Embrassyrer åt söder och norr. Värnet troligen ej en del av kustvärnslinjen, sannolikt tänkt som försvar av inloppet mot hamnen, tillsammans med de singelvärn som är belägna i den närbelägna vågbrytaren. Trolig...
Lite längre in i batteriområdet hittar man 2:a Pjäs som senare byggdes om till en minstation för att ersätta den gamla minstation som låg ute på Torumskär. Den gamla minstationen kan man för övrigt se om man ställer sig på toppen på 1:a Pjäs och tittar rakt ut mot Torumskär med en kikare. Den sär...
Minstation för minering på Gåsefjärden fram till 1955 Beträffande närskyddet till stationen kan detta eventuellt utgjorts av en eller flera kulspruteomgångar. Foto: Ulf Sennerlin
Berättelsen om Polhemsdockan är dramatisk och handlar om lysande ingenjörskonst. När dockan sprängdes ut ur klippan på Lindholmen, mellan 1717 och 1721, hade man svårigheter att hålla vattnet borta från arbetsplatsen. Den damm, som Christoffer Polhem konstruerade för att hålla vattnet borta, höll...
Luftvärnssystem Bristol Bloodhound var från början ett fast luftvärnssystem, tänkt att grupperas vid viktigare anläggningar och installationer. Sverige hade dock sedan 50-talet principen om spridning av förband för att minimera effekterna av ett anfall med kärnvapen. Av den anledningen byggdes et...
Redan 1680 kommenderades delar av Kronobergs regemente till garnisonstjänst i Karlskrona samt som arbetstrupp till befästningarna runt staden. Enheter ur detta regemente var sedan under 200 år i olika omgångar förlagd...
Kvarteret Sparre har fått sitt namn efter överamiralen Claes Sparre, riksråd 1718, död 1738. De tio tomterna i kvarteret ägdes under 1700-talet av olika prominenta män i staden Karlskrona som under årens lopp sålde sina tomter till Kronan. 1845 var hela kvarteret i Kronans ägo. Då hade redan de...
På Lindholmen inne på gamla varvsområdet ligger den kanske mest dolda och oupptäckta delen av världsarvet i Karlskrona – Repslagarbanan. Detta trots att den mycket väl kan ses som det örlogsmarina världsarvets hjärta. När du stiger in i Repslagarbanan hamnar du lika många år bakåt i tiden som ba...
Förläggningsplats för KA2 från den slutliga flytten från gräsvik 1984 fram till regementets nedläggning 2000. Trots att KA 2 sedan flera år är nedlagt bedrivs det fortfarande relativt omfattande militär verksamhet på det intilliggande övningsfältet såsom skarpskjutning på skjutbanor, lösskjutning...
Före detta radargruppcentral. Anläggningen är idag plomberad. Kvar finns vaktmanskapets förläggning, skyttevärn, fordonsuppställningsplatser och vaktbyggnad. Radargruppcentral, RRGC, var en svensk anläggning för luftbevakning från 1960-talet inom det så kallade STRIL 60-systemet. RRGC var uppkop...
Denna skans ligger precis intill E22 vid Rosenholm och är troligen en del ur gamla stödjepunkt Rosenholm i landfronten runt Karlskrona. This resistance nest is located just next to E22 and was probably part of the inland defence line with the purpose of preventin...
Värn, skyttevärn och pjäsplatser för 57 mm kanon, med huvudsaklig skjutriktning västerut. Raserat sent 70-tal. Foxholes and gun positions for 57 mm cannon, main shooting direction west. Demolished in the late 70-ties Photo: Klas Hallqvist
Löpgravar och eldställningar inom moståndsnäste Torskors norr. Mycket tydliga spår av militär verksamhet i naturen. Skansen var en del av landfronten med bland annat syfte att försvara järvägen samt dåvarande infartsvägen till Karlskrona. Foxholes and entrenchmen...
Stridsvagnshinder, eller draktänder som dom kallas i folkmun, i detta fall en del av landfronten och beläget vid Torskors. På en del av draktänderna återfinns metallöglor som var tänkt att fästa kamouflagenät i. I nära anslutning till stridsvagnshindren återfinns värn, skansar och mobila väghind...
Strålkastarplats för 150 cm strålkastare,förmodligen kopplat till Batteri Tjurkö Se Törnekalven för ytterligare info ang strålkastare. Mounting point of the 150 cm m/38 searchlight, during WW2 acting as searchlight aide for...
Beklädnadsverkstaden byggdes 1921 och inrymde Marinens centrala beklädnadsverkstad, som blev en förebild för liknande industrier i övriga Europa. Den är ett exempel på 1920-talets industriarkitektur med tydliga klassicistiska drag och innehåller numera bostadslägenheter.
Det svenska militärflygets historia börjar 1911 då de första flygplanen inordnades under armén respektive marinen. Flygvapnet var med andra ord ännu inget eget vapenslag. Den här tudelningen av den militära flygflottan varade under första världskriget. Efter det kunde betydelsen av flyget konstat...
Kronohäktet som byggdes 1910-11 är ett cellfängelse av så kallad philadelphiamodell. Byggnadstypen utvecklades i Amerika av kväkare i Philadelphia under 1790-talet och möjliggör att fångar kan bevakas från ett centralt beläget vaktrum. Fångarna vistades i personliga rum, mot tidigare i gemensamma...
Grupperingsplats luftvärnsförband LV 102. Bestyckningen bestod av 3 x 7,5 cm luftvärnspjäs M/36. Anti aircraft gun positions and ammunition storages. Armament consisted of three 7,5 cm FLAK-guns. Foto: P. Steneld
Från början minförråd, och man kan idag utifrån enbart se den plomberade öppningen till bergrummet där minorna förvarades. Senare förlade kustartilleriet en sk. frontverkstad till platsen Kvar finns idag även lämningar av diverse oservationsplatser, köks & teknik barracker mm. Originally cavern...
U 137 (enligt svensk dåtida benämning; S-363 enligt senare offentliggjord sovjetisk benämning) var en dieseldriven sovjetisk ubåt av Whiskey-klass byggd 1956 på Ordzjonikidzevarvet, det sovjetiska namnet på Baltijskij Zavod (Östersjövarvet), som gick på grund på Torumskär vid inloppet till Gåsefj...
Ksp-Värn nr 107 i den kustförsvarslinje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Värnet i fråga har dubbla embrasyrer i tre riktningar och inuti är värnet utrustat både med kulsprutebord och järnställning för kulsprutesläde . Värnet ligger mycket vackert placerat på en äng precis int...
Ksp-Värn nr 122 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Värnen är anlagda i par med ca 400 meters mellanrum och vid konstruktionen gavs stor omtanke till att anläggningen skulle smälta in i omgivningen. Notera bland annat de anlagda stenrösena på ömse sidor...
Ksp-Värn nr 124 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Värnen är anlagda i par med ca 400 meters mellanrum och vid konstruktionen gavs stor omtanke till att anläggningen skulle smälta in i omgivningen. Ingång skedde bakifrån, värnet är öppet men ligger när...
Ksp-Värn nr 127 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Notera bland annat de anlagda stenrösena på ömse sidor om embrassyren samt observationshuven på värnets tak,. Ingång skedde bakifrån, värnet är idag öppet. Pillbox number 127 in the north-east Bleking...
Ksp-Värn nr 171 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Förmodad bestyckning 6,5 mm KSP-36. De anlagda stenrösena på ömse sidor om embrassyren är delvis raserade,observationshuven på värnets tak saknas,. Ingång skedde från sidan, värnet är idag öppet. Pillb...
Ksp-Värn nr 172 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Förmodad bestyckning 6,5 mm KSP-36. De anlagda stenrösena på ömse sidor om embrassyren är delvis raserade,observationshuven på värnets tak saknas,. Ingång skedde bakifrån, värnet är idag plomberat.
Ksp-värn, del av en kustvärnslinje längs en stor del av Blekinges kust. Värnen är anlagda i par med ca 400 meters mellanrum och vid konstruktionen gavs stor omtanke till att värnet skulle smälta in i omgivningen. Notera bland annat det anlagda stenröset på värnets högra sida. Ingång skedde bakif...
Tillgängligt värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Schwarzlose M07/12 6,5 mm ksp m/1914. Pillbox number 516, was ...
Ksp-Värn nr 502 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Värnet är idag plomberat och nästan dolt under växtligenheten Noterbart är att under WWII låg detta värn placerat strandnära vid en havsvik, utdikning har gjort att idag är avståndet till havet något h...
Ksp-Värn nr 503 i den kustförsvars linje som sträcker sig längs en stor del av Blekinges kust. Värnet är idag plomberat och nästan dolt under växtligenheten Noterbart är att under WWII låg detta värn placerat strandnära vid en havsvik, utdikning har gjort att idag är avståndet till havet något h...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta numer raserade värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpning...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Denna KG-hatt, var tänkt som en del av landförsvaret kring örlsogstaden Karlskrona, och skulle förhindra fientlig framryckning med syfte att nå staden i ryggen eller flankerna. Många av dessa värn går att finna längs dåtidens genomfartsleder. Värnet bemannades av trupper ur landstormen. Beväpning...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Schwarzlose M07/12 6,5 mm ksp m1914. Pillbox number 516, was par...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Kulsprutegevär m/39 Pillbox...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Kulsprutegevär m/39 Pillbox...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Steyr-Solothurn S18 20 mm pansarvärnskanon m/39 Pillbox number 52...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Schwarzlose M07/12 6,5 mm ksp m1914. Värnets huvudsakliga uppgift ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Detta värn ingick i den sk. landfronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona i "ryggen". Fronten sträcker sig i en båge från strax öster om Förkärla via Rödeby i norr och bort mot Ramdala i öster. Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som ...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster. Värnets beväpning Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Kulsprutegevär m/39 Pillbox...
Plomberat värn, del av landfronten med syfte att skydda örlogsbasen i Karlskrona från anfall landvägen. Landfronten sträckte sig i en båge från Förkärla söder om Karlskorna via Rödeby i norr till Ramdala i Öster och bemannades av Landstormsförband. Värnets beväpning Schwarzlose M07/12 6,5 mm ksp ...
Detta värn ingick i den sk.Ramdalafronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona mt luftlandsättning på de stora flacka områdena strax norr om Karlskrona .Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Värnet bemannades av landsto...
KG-värn i den sk.ramdalafronten (KG-hatt), en del av landfronten i detta fall med syfte att förhindra fientlig luftlandsättning på Ramdalaslätten. Värnets beväpning Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Kulsprutegevär m/39 Pillbox number 565, a part of the "inland frontline" ment to be a defence...
KG-värn i den sk.ramdalafronten (KG-hatt), en del av landfronten i detta fall med syfte att förhindra fientlig luftlandsättning på Ramdalaslätten. Värnets beväpning Kulomet Zbrojovka Brono vz/26 7.92 mm Kulsprutegevär m/39 Pillbox number 566, a part of the "inland frontline" ment to be a defence...
Detta värn ingick i den sk.Ramdalafronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona mt luftlandsättning på de stora flacka områdena strax norr om Karlskrona .Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Värnet bemannades av landsto...
Detta värn ingick i den sk.Ramdalafronten som skulle sörja för att skydda Karlskrona mt luftlandsättning på de stora flacka områdena strax norr om Karlskrona .Värnen blev aldrig fullt utrustade och i vissa fall blev till och med beväpningen så lätt som kulsprutegevär. Värnet bemannades av landsto...
Militärmatsal, använd långt in på 2000-talet. Angöringsplats samt skyddsrum i anslutning till baracklägret. Foto: P.Steneld
Ursprunglig öppen pjäsplats, senare använd för mast med kamera i ubåtskyddet, numera demonterad. En öppen brunn kan fortfarande skönjas mellan de båda pjäsbunkrarna. Mitt i den öppna brunnen placerade ganska sent en mast vilken bland annat ingick i ubåtskyddet långt in på nittiotalet. På toppen ...